Aprovació inicial actuació d'ordenació ambiental de la il·luminació del nucli Maset del Cosins

Data de l'anunci  27-12-18  -  Edicte

Per acord de la Junta de Govern Local de data 20/12/2018 s’ha aprovat el projecte d’obra pública ordinària (memòria valorada) “ACTUACIO D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE LA ILUMINACIÓ EXTERIOR DEL NUCLI DEL MASET DELS COSINS DE CASTELLVÍ DE LA MARCA”  redactat pel tècnics Eduard Jover Valentí.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement, advertint els interessats que disposen del termini de 30 dies hàbils per examinar l’expedient i presentar al·legacions que considerin oportunes, davant el mateix òrgan que va aprovar el projecte.

L’expedient es podrà examinar a la Secretaria General d’aquest Ajuntament de dilluns a divendres en horari d’oficina.

El projecte es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten al·legacions.

A Castellví de la Marca, 21 de desembre de 2018.

L’Alcalde
Xavier Ramos i Pujol
N
Data de publicació oficial: 27/12/2018 - 13:19h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
01:19  |  27-12-18
  • Recomana el contingut