Aprovació definitiva projecte executiu d'adequació de la Plaça de la Societat de la Múnia

Data de l'anunci  13-07-18  -  EDICTE

La Junta de Govern, en sessió de 5 de juliol de 2018 va adoptar els següents acords:

PRIMER.- Aprovar definitivament el projecte d’obra pública ordinària de “PROJECTE EXECUTIU D’ADEQUACIÓ DE LA PLAÇA DE LA SOCIETAT DE LA MÚNIA ”

L’aprovació definitiva del projecte porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis que estan compresos en ella, a l’efecte d’expropiació forçosa.

SEGON.- Publicar el corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la Província, , al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al seu lloc web.

Castellví de la Marca, 13 de juliol de 2018

L’Alcalde

Xavier Ramos Pujol
N
Data de publicació oficial: 13/07/2018 - 14:58h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
02:57  |  13-07-18
  • Recomana el contingut