Aprovació inicial del projecte de consolidació de les restes arqueològiques del castell de Castellví de la Marca, el Castellot.

Data de l'anunci  13-07-18  -   EDICTE

La Junta de Govern, en sessió de 5 de juliol de 2018 va adoptar els següents acords:

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’obra pública ordinària de PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DE LES RESTES ARQUEOLÒGIQUES DEL CASTELL DE CASTELLVÍ DE LA MARCA “EL CASTELLOT, que degudament diligenciat obra a l’expedient administratiu.

SEGON.- Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al seu lloc web, per tal que durant el termini de 30 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de publicació al BOP, els ciutadans puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes.

TERCER.- Les al·legacions presentades seran informades per Oficina Tècnica Municipal, que elevarà al Ple la proposta d’estimació o desestimació que procedeixi i d’aprovació definitiva del projecte d’obra pública ordinària que ens ocupa.

QUART.- En cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, s’entendrà aprovat definitivament el projecte, per a la qual cosa l’Alcaldia ordenarà els tràmits necessaris per a la seva publicació.

L’aprovació definitiva del projecte durà implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis que estan compresos en ella, per a l’expropiació forçosa.

Castellví de la Marca, 13 de juliol de 2018

L’Alcalde
Xavier Ramos Pujol
N
Data de publicació oficial: 13/07/2018 - 14:55h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
02:55  |  13-07-18
  • Recomana el contingut