Modificació i actualització Estatuts de la mancomunitat Penedès-Garraf

Data de l'anunci  28-06-18  -  EDICTE

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7629 de 29.5.2018 es publica el següent ANUNCI sobre modificació i actualització Estatuts de la Mancomunitat Penedès-Garraf:

“ANUNCIS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL ALTRES ORGANISMES MANCOMUNITAT PENEDÈS GARRAF

ANUNCI sobre modificació i actualització Estatuts de la Mancomunitat Penedès-Garraf.


El Ple de la Mancomunitat Penedès-Garraf, en la seva sessió extraordinària celebrada el dia 15 de març de 2018, va aprovar el projecte de modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Penedès-Garraf, el text dels quals una vegada publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 14 de maig de 2018, queda exposat al públic pel termini de 30 dies a la Secretaria de la Mancomunitat, av. Cubelles, 88, 1a planta de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb l’article 119.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Vilanova i la Geltrú, 18 de maig de 2018

Rosa Huguet i Sugranyes
Presidenta”

El que es fa públic en compliment del que disposa l’acord TERCER de la sessió plenària extraordinària de la Mancomunitat Penedès-Garraf celebrada el dia 15 de març de 2018

Castellví de la Marca, 27 de juny de 2018
                                                                           
L’ALCALDE                                                       

Xavier Ramos Pujol

N
Data de publicació oficial: 28/06/2018 - 09:06h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
09:06  |  28-06-18
  • Recomana el contingut