Expedient de modificació de crèdits número 5/2018 del pressupost vigent

Data de l'anunci  12-06-18  -  ANUNCI

L'expedient de modificació de crèdits número 5/2018 del pressupost vigent de la corporació, s’ha publicat al BOP del dia 09/05/2018, tauler electrònic d’edictes de la pàgina web municipal i tauler d’edictes de la corporació i no s’hi ha presentat cap reclamació ni cap suggeriment. L’expedient ha quedat definitivament aprovat en data 30/05/2018. Es fa públic el resum per capítols modificats:INGRESSOS

Anterior

Modificacions

Definitiu

CAPITOL  I            

CAPITOL II             

CAPITOL III  

CAPITOL IV 

CAPITOL V

CAPITOL VI          

CAPITOL VII

CAPITOL VIII   

CAPITOL IX  

753.000,00

11.000,00

337.070,50

473.768,79

3.700,00

0,00

433.106,15

3.478,87

30.346,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.685,28

215.408,46

-30.346,78

753.000,00

11.000,00

337.070,50

473.768,79

3.700,00

0,00

518.791,43

218.887,33

0,00

TOTAL

2.045.471,09

270.746,96

2.316.218,05

 

DESPESES

Anterior

Modificacions

Definitiu

CAPITOL  I            

CAPITOL II             

CAPITOL III           

CAPITOL IV       

CAPITOL VI

CAPITOL VII

CAPITOL VIII   

CAPITOL IX      

525.636,01

584.793,75

3.555,17

305.936,51

477.820,44

120.654,90

0,00

27.074,31

0,00

0,00

0,00

0,00

270.746,96

0,00

0,00

0,00

525.636,01

584.793,75

3.555,17

305.936,51

748.567,40

120.654,90

0,00

27.074,31

TOTAL

2.045.471,09

270.746,96

2.316.218,05


Contra l’aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.

Castellví de la Marca, 8 de juny de 2018

L'Alcalde

Signat: Xavier Ramos Pujol

N
Data de publicació oficial: 12/06/2018 - 19:49h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
07:49  |  12-06-18
  • Recomana el contingut