Contractació de personal laboral interí

Data de l'anunci  30-05-18  -  EDICTE sobre contractació de personal laboral interí

D’acord amb el que disposen els articles 291.3 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es fa públic que,

A) Per decret d’alcaldia 35/18 de data 25/04/18 , es va contractar com a personal laboral interí el Sr. Pere Casas Andreu, com a Oficial 1ª de manteniment, jornada complerta inici del contracte de 26/04/2018. Durada: Durant el procés de selecció o promoció per a la seva cobertura definitiva.

Contra aquesta resolució , que esgota la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició davant l’Alcaldia d’aquest Ajuntament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la província, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la província, d’acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Castellví de la Marca, 30 de maig de 2018.

L’alcalde
Xavier Ramos i Pujol
N
Data de publicació oficial: 30/05/2018 - 15:02h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
03:02  |  30-05-18
  • Recomana el contingut