Exposició pública compte general exercici 2017 de l'ajuntament de Castellví de la Marca

Data de l'anunci  28-05-18  -   EDICTE

S’ha retut el compte general de l’Ajuntament de Castellví de la Marca corresponent a l’exercici 2017, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes de data 24/05/2018, que resten exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament per un termini de quinze dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies més, les persones interessades hi poden formular les objeccions i observacions que considerin oportunes.

Castellví de la Marca, 25 de maig de 2018

L’Alcalde

Xavier Ramos Pujol
N
Data de publicació oficial: 28/05/2018 - 12:48h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
12:47  |  28-05-18
  • Recomana el contingut