Informació pública llicència urbanística construcció de nou traçat de camins.

Data de l'anunci  15-05-18  -  EDICTE SOBRE INFORMACIÓ PÚBLICA D'EXPEDIENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA D'OBRA DE CONSTRUCCIÓ DE NOU TRAÇAT DE CAMINS

Mitjançant Providència d'Alcaldia de data 02/05/18 es va acordar el sotmetiment a informació pública de l'expedient relatiu a llicència urbanística d'obra de construcció de nou traçat de camins, en parcel·la situada a finca l’Almirall de Puigdespí, classificada com a sòl no urbanitzable, formulada per L’ALMIRALL DE PUIGDESPÍ S.L. actuant en nom propi, de conformitat amb allò establert a l'article 49. del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, i a l'article 58 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, pel termini de vint dies a comptar des de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així com al Tauler d'Anuncis de la Corporació, i a la pàgina web de l'Ajuntament, per tal que es puguin presentar les al·legacions i / o reclamacions que es tinguin per convenients, podent consultar-se el mateix de dilluns a divendres, en el Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament situat a Avgda. Catalunya, 6 d’aquest municipi.

A Castellví de la Marca, a 14 de maig de 2018.

L'Alcalde
Xavier Ramos i Pujol
N
Data de publicació oficial: 15/05/2018 - 14:32h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
02:32  |  15-05-18
  • Recomana el contingut