Informació pública del projecte d'actuació especifica de regulació d'usos de nau agrícola per aparcament de caravanes

Data de l'anunci  15-05-18  -  EDICTE

Per Resolució d’Alcaldia nº 42/18, de data 9 de maig de 2018, s’ha disposat el sotmetiment a informació pública del Projecte d’Actuació Específica a sòl no urbanitzable (Pla Especial Urbanístic) , promogut per Na Paquita Quer Montserrat, consistent en regulació d’usos nau agrícola per aparcament de caravanes i autocaravanes amb emplaçament a Les Casetes, havent estat redactat pel Tècnic Joan Castellví (arquitecte) .

El Projecte d’Actuació Específica queda exposat al públic durant el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la inserció del present anunci al BOP, i a la seu electrònica municipal www.castellvidelamarca.cat, durant el qual podrà ser examinat, per a la presentació per aquells que es considerin afectats per l’actuació esmentada, de les al·legacions i documents que estimin oportuns en defensa dels seus drets.

Els documents seran accessibles a través de la seu electrònica municipal, així com podran consultar-se, presencialment, a les Oficines de Secretaria d’aquest Ajuntament, en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres.

A Castellví de la Marca, a 10 de maig de 2018.

L’Alcalde
Xavier Ramos i Pujol.
N
Data de publicació oficial: 15/05/2018 - 14:29h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
02:28  |  15-05-18
  • Recomana el contingut