Aprovació de contribucions especials per finançar les obres del projecte per al recalçament i urbanització de la vorera sobre el talús de les Cases Noves de la Riera

Data de l'anunci  08-05-18  -  EDICTE

El Ple de la corporació, en la sessió del dia 1 de febrer de 2018, va aprovar inicialment (provisionalment) la imposició i l’ordenació de contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra “PROJECTE PER AL RECALÇAMENT I URBANITZACIÓ DE LA VORERA SOBRE EL TALÚS DE LES CASES NOVES DE LA RIERA”, l’establiment i l’exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada.

Es va inserir l’anunci d’aprovació inicial al BOP de data 20/02/2018 perquè, en el termini de trenta dies, les persones interessades hi poguessin presentar reclamacions.

Contra l’acord d’aprovació inicial d’imposició i ordenació de contribucions especials per l’obra es va presentar una al.legació que ha estat resolta pel Ple de 26/04/2018

FONAMENTS DE DRET

Correspon als serveis tècnics i jurídics informar les reclamacions presentades les quals han de ser estimades en tot o en part o desestimades de forma motivada en l’acord definitiu d’imposició i ordenació de les contribucions especials.

Per això, el ple de l’Ajuntament en sessió de data 26/04/2018, per unanimitat

ACORDA:
- Aprovar de forma definitiva la imposició i ordenació de les contribucions especials para finançar la realització de les obres de PROJECTE PER AL RECALÇAMENT I URBANITZACIÓ DE LA VORERA SOBRE EL TALÚS DE LES CASES NOVES DE LA RIERA ” segons les següents determinacions i distribució de la base imposable:

- Cost previst de les obres i serveis, descomptats si escau les subvencions rebudes i d'acord amb els documents que recolzen el present acord, ascendeix a: 25.370,32

- La quantitat a repartir entre els beneficiaris ascendeix a: 2.349,00 €, que representa el 9,26 % del total del cost previst,

- Els criteris de repartiment utilitzats han estat:

- Metres quadrats de parcel.la: Les finques cadastrals ocupades total o parcialment per un habitatge s’els aplicarà un coeficient 2. Les finques ocupades únicament per altres tipus de construccions auxiliars i/o solars s’els aplicarà un coeficient 1.

- Publicar al tauler d'edictes d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província el text literal del present acord a l'efecte previst a l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, advertint
que contra el mateix cap interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

- Notificar el present acord a cadascun dels subjectes passius beneficiaris si aquests o el seu domicili fossin coneguts, i, en el seu defecte, per edictes, advertint-lo que davant el mateix cap interposar recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar des de la recepció de la notificació o publicació per edictes, i davant el Ple de la Corporació, havent d'entendre's com desestimat en cas de no resoldre's en el termini d'un mes, podent interposar davant la seva desestimació, expressa o presumpta, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos si la resolució fos expressa o de sis si fos presumpta, i davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Catalunya.


Castellví de la Marca, 7 de maig de 2018.

L’Alcalde
Xavier Ramos i Pujol
N
Data de publicació oficial: 08/05/2018 - 10:03h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
10:03  |  08-05-18
  • Recomana el contingut