Procediment selectiu per la contractació laboral temporal d'un oficial de brigada d'obres i serveis

Data de l'anunci  06-04-18  -  EDICTE

PROCEDIMENT SELECTIU PER LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D´UN OFICIAL DE BRIGADA D´OBRES I SERVEIS

RELACIÓ PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS
Per resolució de l’Alcaldia es fa pública la relació provisional d’admesos i exclosos en el procediment selectiu que s’indica, i es requereix als aspirants als que manca l’aportació d’algun document que el presentin en el termini de 5 dies hàbils, de conformitat amb la Base cinquena. La relació provisional d’admesos i exclosos, amb les inicials del nom i cognoms, és la següent:

ADMESOS
- F. C. F.
- LL. C. E
- J. O. C
- E. B. U
- J. M. P.
- C. E. S.
- P. C. A.
- O. A. P.
- J.L. M. G.
- S. S. E.
- A. V. E.

ADMESOS ALS QUE ES REQUEREIX QUE EN EL TERMINI DE 5 DIES NATURALS PRESENTIN DOCUMENTACIÓ QUE S’INDICA. Cas que no presentin la documentació requerida en el termini indicat seran declarats exclosos en la relació definitiva.
Aspirants als que els cal presentar la declaració de no trobar-se inhabilitat ni trobar-se afectat per alguna causa d’incompatibilitat o incapacitat:
- J. G. S.
S’informa que s’ha tramés un correu electrònic als interessats fent el requeriment.

EXCLOSOS
- I. M. C.
- I. M. L
Motiu: No disposen de permís de conduir a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.
Es concedeix un termini de 5 dies naturals per a esmenes i possibles reclamacions. Les al·legacions seran resoltes en el termini màxim de 7 dies des de la finalització del termini de presentar‐les, transcorregut el qual sense que s’hagi dictat resolució, s’entendran desestimades. En el cas que no se’n presentin s’entendrà elevada a definitiva la llista provisional.

Castellví de la Marca, 5 d’abril de 2018

L’Alcalde
Xavier Ramos i Pujol

N
Data de publicació oficial: 06/04/2018 - 14:57h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
02:57  |  06-04-18
  • Recomana el contingut