Aprovació establiment de Contribucions Especials pel projecte per al recalçament i urbanització de la vorera sobre el talús de les Cases Noves de la Riera.

Data de l'anunci  12-02-18  -   
Edicte d'informació pública

L'Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 01/02/2018, va aprovar l'establiment de Contribucions Especials per PROJECTE PER AL RECALÇAMENT I URBANITZACIÓ DE LA VORERA SOBRE EL TALÚS DE LES CASES NOVES DE LA RIERA.

De conformitat amb allò establert a l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'exposa al públic l'acord esmentat per termini de 30 dies hàbils per tal que els interessats puguin formular reclamacions.

L'expedient es podrà examinar a la Intervenció Municipal d'aquest Ajuntament.

A Castellví de la Marca, 7 de febrer de 2018.


L'Alcalde
Xavier Ramos i Pujol
N
Data de publicació oficial: 12/02/2018 - 18:24h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
06:24  |  12-02-18
  • Recomana el contingut