Aprovació definitiva contribucions especials per les obres de pavimentació del camí rural de la carretera B-212 al nucli de Sardanyola

Data de l'anunci  07-02-18  -  
EDICTE

El Ple de la corporació, en la sessió del dia 26 d’octubre de 2017, va aprovar inicialment (provisionalment) la imposició i l’ordenació de contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra “PAVIMENTACIÓ AMB MESCLA BITUMINOSA I FORMIGÓ DEL CAMÍ RURAL DE LA CARRETERA B212 AL NUCLI DE SARDINYOLA”, l’establiment i l’exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada.

Es va inserir l’anunci d’aprovació inicial al BOP de data 13/11/2017 perquè, en el termini de trenta dies, les persones interessades hi poguessin presentar reclamacions.

Contra l’acord d’aprovació inicial d’imposició i ordenació de contribucions especials per l’obra es va presentar tres al.legacions que han estat resoltes pel Ple de 01/02/2017

FONAMENTS DE DRET

Correspon als serveis tècnics i jurídics informar les reclamacions presentades les quals han de ser estimades en tot o en part o desestimades de forma motivada en l’acord definitiu d’imposició i ordenació de les contribucions especials.

Per això, el ple de l’Ajuntament en sessió de data 01/02/2017, per unanimitat

ACORDA:
- Aprovar de forma definitiva la imposició i ordenació de les contribucions especials para finançar la realització de les obres de “PAVIMENTACIÓ AMB MESCLA BITUMINOSA I FORMIGÓ DEL CAMÍ RURAL DE LA CARRETERA B212 AL NUCLI DE SARDINYOLA”, segons les següents determinacions i distribució de la base imposable:

- Cost previst de les obres i serveis, descomptats si escau les subvencions rebudes i d'acord amb els documents que recolzen el present acord, ascendeix a: 15..245,23

- La quantitat a repartir entre els beneficiaris ascendeix a: 13.487,31 €, que representa el 88,47 % del total del cost previst,

- Els criteris de repartiment utilitzats han estat:
- Valors cadastrals de les construccions situades en parcel.les amb accés directe des de el camí a pavimentar.
- Superfície en mts2 de les parcel.les rústiques amb accés directe des de el camí a pavimentar.

- Publicar al tauler d'edictes d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província el text literal del present acord a l'efecte previst a l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, advertint que contra el mateix cap interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

- Notificar el present acord a cadascun dels subjectes passius beneficiaris si aquests o el seu domicili fossin coneguts, i, en el seu defecte, per edictes, advertint-lo que davant el mateix cap interposar recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar des de la recepció de la notificació o publicació per edictes, i davant el Ple de la Corporació, havent d'entendre's com desestimat en cas de no resoldre's en el termini d'un mes, podent interposar davant la seva desestimació, expressa o presumpta, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos si la resolució fos expressa o de sis si fos presumpta, i davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Catalunya.
 
Castellví de la Marca, 6 de febrer de 2018.

L’Alcalde
Xavier Ramos i Pujol
N
Data de publicació oficial: 07/02/2018 - 10:50h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
10:50  |  07-02-18
  • Recomana el contingut