Aprovació inicial tancament pista poliesportiva coberta de la Múnia

Data de l'anunci  06-02-18  -  Edicte

Per Acord de Ple de data 01/02/2017 s’ha aprovat el projecte d’obra pública ordinària de “TANCAMENT PISTA POLIESPORTIVA COBERTA DE LA MUNIA ”

La qual cosa es fa pública per a general coneixement, advertint els interessats que disposen del termini de 30 dies hàbils per examinar l’expedient i presentar al·legacions que considerin oportunes, davant el mateix òrgan que va aprovar el projecte.

L’expedient es podrà examinar a la Secretaria General d’aquest Ajuntament de dilluns a divendres en horari d’oficina.

El projecte es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten al·legacions.

A Castellví de la Marca, 5 de febrer de 2018

L’Alcalde
Xavier Ramos i Pujol
N
Data de publicació oficial: 06/02/2018 - 10:37h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
10:37  |  06-02-18
  • Recomana el contingut