Aprovació inicial d'expedient de modificació de crèdits núm. 9/2017

Data de l'anunci  11-01-18  -   ANUNCI

L’Ajuntament Ple, en sessió de 14 de desembre de 2017 va aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 9/2017, d’habilitació de crèdits finançat mitjançant baixa d’altres crèdits de despeses del pressupost vigent de la corporació, el qual s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació al BOP de Barcelona, durant els quals s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació.

En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.


Castellví de la Marca, 4 de gener de 2018


L’Alcalde

Xavier Ramos i Pujol
N
Data de publicació oficial: 11/01/2018 - 11:41h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
11:40  |  11-01-18
  • Recomana el contingut