Contractació de personal interí

Data de l'anunci  11-01-18  -  EDICTE sobre contractació de personal laboral interí

D’acord amb el que disposen els articles 291.3 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es fa públic que,

A) Per ordre e l’Alcaldia , es va contractar com a personal laboral interí la Sra. FANI VIVAR VICENTE, DNI 47746901M, com a RESPONSABLE PROMOCIO I COMUNICACIO MUNICIPAL, en el marc del pla d’ocupació finançat per la Diputació de Barcelona, jornada complerta durada del contracte de 02/01/18 a 31/12/18.

B) Per ordre d’alcaldia, es va contractar com a personal laboral interí la Sra. Núria soler Piñol, DNI 47633740G, com auxiliar de llar d’infants en el marc del pla d’ocupació finançat per la Diputació de Barcelona, jornada 100 %, durada del contracte de 30/10/17 a 31/01/17.

C) Per decret d’alcaldia 87/17 de data 18/12/17 , es va contractar com a personal laboral interí la Sra. ONA POSADA PIE DNI 47745482N, com a dinamitzadora, en el marc de l‘ajut atorgat per Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol per incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de garantia juvenil de Catalunya , jornada complerta, inici del contracte de 30/11/17 fins a 30/05/2018.

Contra aquesta resolució , que esgota la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició davant l’Alcaldia d’aquest Ajuntament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la província, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la província, d’acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Castellví de la Marca, 3 de gener de 2018.

L’alcalde.
Xavier Ramos i Pujol
N
Data de publicació oficial: 11/01/2018 - 11:31h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
11:30  |  11-01-18
  • Recomana el contingut