ANUNCI D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2018

Data de l'anunci  03-01-18  -  En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària de data 26 d’octubre de 2017 aprovà provisionalment la modificació d’Ordenances fiscals per a l’any 2018.

Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:


A C O R D S


Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2018 i següents, així com el seu text refós.

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles.
Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment previ a llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, i pels controls posteriors a l’inici de les activitats.
Ordenança Fiscal núm. 26 reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’escola bressol.
Ordenança Fiscal núm. 30 reguladora de la Taxa pels serveis de recollida, transport i tractament dels residus municipals.

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2018, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

VEURE L'ANUNCI COMPLERT (arxiu en format .pdf, 62 pàgines)
N

Documents relacionats

Data de publicació oficial: 03/01/2018 - 08:08h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
08:08  |  03-01-18
  • Recomana el contingut