Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 7/17.

Data de l'anunci  29-11-17  -  Edicte d’informació pública

En sessió plenària de data 23 de novembre de 2017 es va aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 7/17 del vigent Pressupost Municipal mitjançant transferències entre `partides de diferent àrea de despesa i habilitació de crèdits mitjançant baixes de crèdits de despesa.

De conformitat amb l’acord adoptat i amb l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en concordança amb l’article 169 del mateix text legal, s’exposa al públic al Butlletí Oficial de la Província per termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-los a les dependències de l’Ajuntament i presentar reclamacions davant el Ple.

La modificació de crèdit es considerarà definitivament aprovada si durant l’esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.

A Castellví de la Marca, a 27 de novembre de 2017.


L’Alcalde

Xavier Ramos i Pujol
N
Data de publicació oficial: 29/11/2017 - 14:59h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
02:59  |  29-11-17
  • Recomana el contingut