Aprovaciˇ del projecte d'obra p˙blica ordinÓria de la "Mem˛ria valorada pel condicionament, restauraciˇ i millora dels accessos al Castellot"

Data de l'anunci  13-11-17  -   EDICTE

Per Acord de la Junta d Govern Local de data 09/11/2017 s’ha aprovat el projecte d’obra pública ordinària de “MEMÒRIA VALORADA PEL CONDICIONAMENT, RESTAURACIÓ I MILLORA DELS ACCESSOS AL CASTELLOT DE CASTELLVÍ DE LA MARCA”.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement, advertint els interessats que disposen del termini de 30 dies hàbils per examinar l’expedient i presentar al·legacions que considerin oportunes, davant el mateix òrgan que va aprovar el projecte.

L’expedient es podrà examinar a la Secretaria General d’aquest Ajuntament de dilluns a divendres en horari d’oficina.

El projecte es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten al·legacions.

A Castellví de la Marca, 9 de novembre de 2017.

L’Alcalde
Xavier Ramos i Pujol
N
Data de publicació oficial: 13/11/2017 - 17:52h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
05:51  |  13-11-17
  • Recomana el contingut