Correcció d'errors de l'aprovació provisional d'Ordenances Fiscals per a l'exercici 2018

Data de l'anunci  08-11-17  -  EDICTE DE CORRECCIÓ D’ERRORS

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 6 de novembre de 2017 es publica l’acord plenari de 26/10/2017 d’aprovació provisional de les Ordenances fiscals per a l’exercici 2018. En dit anunci consten els següents errors:

- En l’acord segon es recull l’aprovació de la modificació d’unes ordenances fiscals per a l’exercici 2017 quan en l’acord plenari consta que l’aprovació és per a l’exercici 2018.
- En la relació de les ordenances fiscals modificades per a l’exercici 2018, consten repetides l’ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’IBI i l’ordenança fiscal número 30 reguladora de la taxa per la gestió de residus municipals i es recull erròniament l’ordenança fiscal núm. 34 reguladora de la taxa per la prestació d’ensenyaments especials en edificis municipals, que no es va modificar.

En conseqüència, es transcriuen els acords adoptats:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2018 i següents, així com el seu text refós.

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles.
Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Ordenança Fiscal núm. 11, reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Ordenança Fiscal núm. 22, reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment previ a llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, i pels controls posteriors a l’inici de les activitats.
Ordenança Fiscal núm. 26, reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’escola bressol.
Ordenança Fiscal núm. 30, reguladora de la Taxa pels serveis de recollida, transport i tractament dels residus municipals.

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2018, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Castellví de la Marca, 8 de novembre de 2017

L’Alcalde

 Xavier Ramos Pujol
N
Data de publicació oficial: 08/11/2017 - 14:11h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
02:09  |  08-11-17
  • Recomana el contingut