Aprovació inicial expedient de modificació de crèdit 6/2017

Data de l'anunci  02-11-17  -   
Edicte

En sessió plenària de data 26 d’octubre de 2017 es va aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 6/2017 del vigent Pressupost Municipal en la seva modalitat de crèdit extraordinari/suplement de crèdit.

De conformitat amb l’acord adoptat i amb l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en concordança amb l’article 169 del mateix text legal, s’exposa al públic al Butlletí Oficial de la Província per termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-los a les dependències de l’Ajuntament i presentar reclamacions davant el Ple.

La modificació de crèdit es considerarà definitivament aprovada si durant l’esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.

A Castellví de la Marca, a 31 d’octubre de 2017


L’Alcalde
Xavier Ramos i Pujol
N
Data de publicació oficial: 02/11/2017 - 14:05h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
02:05  |  02-11-17
  • Recomana el contingut