Aprovació del projecte d'obra pública ordinària de renovació de la xarxa d'aigua del nucli de Cases Noves de la Riera

Data de l'anunci  11-10-17  -  Edicte

Per Acord de Junta de Govern Local de data 05/10/2017 s’ha aprovat el projecte d’obra pública ordinària (memòria valorada) de RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA NUCLI CASES NOVES DE LA RIERA.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement, advertint els interessats que disposen del termini de 30 dies hàbils per examinar l’expedient i presentar al·legacions que considerin oportunes, davant el mateix òrgan que va aprovar el projecte.

L’expedient es podrà examinar a la Secretaria General d’aquest Ajuntament de dilluns a divendres en horari d’oficina.

El projecte es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten al·legacions.

A Castellví de la Marca, 9 d’octubre de 2017

L’Alcalde
Xavier Ramos i Pujol

N
Data de publicació oficial: 11/10/2017 - 13:43h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
01:42  |  11-10-17
  • Recomana el contingut