Aprovació definitiva documentació ambiental del projecte d'obra de restauració del Castellot

Data de l'anunci  11-10-17  -  EDICTE

Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de data 05/10/2017 ha estat aprovat definitivament la “DOCUMENTACIÓ AMBIENTAL DEL PROJECTE D’OBRA DE RESTAURACIO DEL CASTELLOT ” redactada per l’Enginyer agrònom Francesc Rovira Gras.

D’acord amb els articles 112 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa , podrà formular recurs potestatiu de reposició, previ al contenciós administratiu, davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la present notificació o bé recurs contenciós administratiu davant del Jutjat del contenciós administratiu de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos comptadors també des de l’endemà de la recepció de la notificació..

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu – silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la resolució - el termini per la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre tipus de recurs que es cregui convenient.

Castellví de la Marca, 9 d’octubre de 2017

L’Alcalde

Xavier Ramos i Pujol
N
Data de publicació oficial: 11/10/2017 - 13:37h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
01:34  |  11-10-17
  • Recomana el contingut