Aprovació definitiva Ordenança Fiscal núm. 34 "Taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals"

Data de l'anunci  01-09-17  -  ANUNCI

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària de data 29 de juny de 2017 aprovà provisionalment la modificació d’Ordenances fiscals per a l’any 2017.

Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:

Primer.- Aprovar per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal núm. 34 Taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments municipals.

Es modifica l’article 6è. Quota tributària


NOU REDACTAT

Article 6è.- Quota tributària

1. La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis, d’ensenyaments especials o activitats que s’hagin sol·licitat o que s'utilitzin.

A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents:

Epígraf 1. Escola Esportiva Municipal

1. Activitat esportiva escolar relacionada amb el Cicle Educatiu Infantil
· Esport d’equip Escolar
Preu 130 €. Dividit en quatre quotes: una quota inicial de 55 € i tres quotes trimestrals de 25 €
cadascuna.

2. Activitat esportiva escolar o federada relacionada amb el Cicle Educatiu de Primària
· Esport d’Equip Competició Escolar
Preu 175 €. Dividit en quatre quotes: una quota inicial de 55 € i tres quotes trimestrals de 40 €
cadascuna.
· Esport d’Equip Competició Federada.
Preu 200 €. Dividit en quatre quotes: una quota inicial de 55 € i tres quotes trimestrals de 48,33 €
cadascuna.

3. Activitat esportiva escolar o federada a partir del Cicle Educatiu de Secundària
· Esport d’Equip Competició Escolar
Preu 220 €. Dividit en quatre quotes: una quota inicial de 55 € i tres quotes trimestrals de 55 €
cadascuna.
· Esport d’Equip Competició Federada.
Preu 250 €. Dividit en quatre quotes: una quota inicial de 55 € i tres quotes trimestrals de 65 €
cadascuna.

La quota serà fraccionada en quatre pagaments, una quota inicial en efectiu al fer la inscripció i tres quotes trimestrals (octubre – gener – abril). En el cas de fer la inscripció a partir del mes de setembre es cobrarà la quota inicial junt amb el trimestre corresponent.

Els rebuts trimestrals seran tramitats mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) organisme autònom local de la Diputació de Barcelona.
Les inscripcions a una categoria superior d’edat que suposi un increment del preu es pagarà la diferència.

Els repetidors de curs es considerant a efectes de la quota la categoria que s’inscrigui per l’edat.
Les baixes de l’activitat es tramitaran directament a l’Ajuntament, la quota inicial no es retornarà.

Epígraf 2. Casal d’Estiu

Quota per participació al casal d'estiu ......................................................150,00 EUR

Epígraf 3. Altres activitats

Gimnàstica per la Gent Gran – Quota per curs.........................................    30,00 EUR
Aeròbic – Quota per curs........................................................................... 80,00 EUR
Ioga - Quota per curs................................................................................. 80,00 EUR
Pilates- Quota per curs........................................................................... .. 80,00 EUR
Altres cursos varis de 2 hores/setmana - Quota per curs .......................     . 35,00 EUR
Altres cursos varis d'1hora/setmana - Quota per curs ...........................     .. 20,00 EUR

Altres cursos de durada inferior a 9 mesos - Quota mensual........................ 18,00 EUR

Segon .- Indicar que el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2014:
Ordenança Fiscal núm. 34 Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments municipals

Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.


Castellví de la Marca, 1 de setembre de 2017.

L’alcalde,
Xavier Ramos i Pujol

N
Data de publicació oficial: 01/09/2017 - 11:02h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
11:01  |  01-09-17
  • Recomana el contingut