Modificació resolució d'Alcaldia 44/2015

Data de l'anunci  01-09-17  -   EDICTE

L’Alcaldia, en data 24 d’agost de 2017 ha dictat la següent resolució Núm. 59/2017:

Primer.- Modificar la resolució de l’Alcaldia 44/2015, de 15 de juny i efectuar a favor dels Regidors que a continuació es relacionen, una delegació general d'atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les seves respectives Àrees d'actuació, i respecte dels camps d’actuació que, a títol enunciatiu, es recullen a continuació en relació amb cadascuna d’elles:

Electe           Nom i cognoms                         Delegacions. Àrea d’actuació
Alcalde: Sr. Xavier Ramos Pujol - Participació, Transparència, Hisenda i Comunicació.
1r Tinent d’Alcalde: Sra. Núria Cañís Carbó - Ensenyament, Acció social i Sanitat.
2n Tinent d’Alcalde: Sr. Josep Morató Grimau - Coordinació del govern, Organització interna, Governació, Serveis municipals i Espai públic.
3r Tinent d’Alcalde i Portaveu del grup: Sr. Pere Soler Mateu - Relacions institucionals, Urbanisme, Patrimoni i Esports.
Regidoria: Sra. Judit Pujol Pizarro- Infància i família, Joventut, Gent gran i Inclusió.
Regidoria: Sra. Anna Oliva Boquera - Promoció econòmica, Agricultura, Cultura i Medi ambient.

Segon.- La delegació general de competències a favor dels esmentats Regidors a la qual abans s'ha fet referència comportarà, tant la facultat de direcció de l'Àrea corresponent, com la gestió, fins i tot la firma de quants documents, incloses les propostes de resolució, siguin necessàries per a l'execució de l'esmentada delegació.

Tercer.- Confirmar, en tots els seus extrems, la resolució de l’Alcaldia 49/2015, de 25 de juny es de delegacions específiques de les atribucions de l’Alcaldia a favor del 2n tinent d’Alcalde Sr. Josep Morató Grimau.

En el text de les resolucions adoptades en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància, fent referència, en la part expositiva, a aquesta resolució.

Les resolucions que s'adoptin per delegació s'entendran dictades per aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, a qui s'haurà de mantenir informat de l'exercici de la delegació, i estaran dotades, per tant, d’executivitat i de la presumpció de legitimitat.

Quart.- De conformitat amb el que disposa l'article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a la data d'aquest Decret als Regidors afectats, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació d'aquesta Alcaldia.

En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels Regidors delegats, aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les competències delegades, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat d’advocació en base a la present resolució, sense necessitat d’una nova resolució expressa en aquest sentit.

Cinquè.- Informar d’aquesta resolució als Regidors afectats, entenent-se acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores següents no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació.

Sisè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera sessió plenària que es celebri en compliment del que preveu l'article 44.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que disposa l'article 44.2 del text legal abans esmentat i en el taulell electrònic d’edictes municipal.

Castellví de la Marca, 30 d’agost de 2017

L’ALCALDE

Xavier Ramos Pujol
N
Data de publicació oficial: 01/09/2017 - 10:52h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
10:51  |  01-09-17
  • Recomana el contingut