Contractació de personal laboral interí

Data de l'anunci  31-07-17  -  EDICTE sobre contractació de personal laboral interí

D’acord amb el que disposen els articles 291.3 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es fa públic que,

A) Per ordre e l’Alcaldia , es va contractar com a personal laboral interí la Sra. FANI VIVAR VICENTE, DNI 47746901M, com a RESPONSABLE PROMOCIO I COMUNICACIO MUNICIPAL , en el marc del pla d’ocupació finançat per la Diputació de Barcelona, jornada 66,66%, durada del contracte de 02/06/17 a 31/12/17.

B) Per ordre d’alcaldia, es va contractar com a personal laboral interí el Sr. Ivan Martínez Cayuela, DNI 46963712N, com peó de brigada en el marc del pla d’ocupació finançat per la Diputació de Barcelona, jornada 100 %, durada del contracte de 10/07/17 a 10/10/17.

C) Per decret d’alcaldia 51/17 de data 25/07/17 , es va contractar com a personal laboral interí la Sra. Joana Casals Ràfols, DNI 46633223X, com a netejadora, per substituir la baixa per vacances de les titulars de la plaça , jornada parcial, inici del contracte de 31/07/17 fins a 1/9/17.

Contra aquesta resolució , que esgota la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició davant l’Alcaldia d’aquest Ajuntament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la província, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la província, d’acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Castellví de la Marca, 31 de juliol de 2017

L’alcalde.
Xavier Ramos i Pujol
N
Data de publicació oficial: 31/07/2017 - 14:02h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
02:00  |  31-07-17
  • Recomana el contingut