Aprovació definitiva del catŕleg de camins municipals de Castellví de la Marca

Data de l'anunci  07-07-17  -  EDICTE

Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 29/06/2017 ha estat aprovat definitivament el “CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE CASTELLVI DE LA MARCA” redactada per l’enginyera de camins canals i ports Sra. Esther Mas Lorenzo, de l’enginyeria Auding Intraesa , i sota encàrrec de la Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de la Diputació de Barcelona.

D’acord amb els articles 112 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa , podrà formular recurs potestatiu de reposició, previ al contenciós administratiu, davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la present notificació o bé recurs contenciós administratiu davant del Jutjat del contenciós administratiu de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos comptadors també des de l’endemà de la recepció de la notificació..

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu – silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la resolució - el termini per la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre tipus de recurs que es cregui convenient.

Castellví de la Marca, 30 de juny de 2017

L’Alcalde

Xavier Ramos i Pujol
N
Data de publicació oficial: 07/07/2017 - 11:03h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
11:03  |  07-07-17
  • Recomana el contingut