Aprovació inicial documentació ambiental del projecte de restauració del Castellot

Data de l'anunci  07-07-17  -  EDICTE

Per acord del Ple de l’Ajuntament de Castellví de la Marca de data 29 de juny de 2017 es va aprovar inicialment i redactat per l’enginyer agrònom Francesc Rovira Guasch la DOCUMENTACIÓ AMBIENTAL DEL PROJECTE DE RESTAURACIÓ DEL CASTELLOT.”

S'exposa al públic durant QUARANTA-CINC DIES des de la publicació d'aquest Edicte, perquè els interessats puguin formular les reclamacions i/o al·legacions que creguin convenients.

Si durant l'esmentada exposició pública no hi han reclamacions i/o al·legacions, aquest Projecte restarà definitivament aprovat, sense necessitat de prendre cap nou acord.

Castellví de la Marca, 30 de juny de 2017


L'ALCALDE-PRESIDENT
XAVIER RAMOS I PUJOL
N
Data de publicació oficial: 07/07/2017 - 10:57h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
10:56  |  07-07-17
  • Recomana el contingut